ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ฯ เรื่องการส่งบทคัดย่อ
กำหนดส่งบทคัดย่อวันสุดท้ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และจะมีการแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

 

Login

User:
Password:
Remember user
 

The 9th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST9)

October 2-4, 2019 

Chiang Mai, Thailand


“An excited Keynote Lecture by an honor guest from Nagaland,
a special place in India”

 

 
        Professor (Dr.) S.K.Chaturvedi  [ CV ]
Nagaland University, Lumami, India

 

Topic : "Diversity of pollinators and modes of pollination
in some indigenous orchids of North-east India 
with special emphasis
on the orchid taxa of Nagaland state"
 ประชาสัมพันธ์  

       - ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถ เข้าระบบ เพื่อระบุชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ในใบเสร็จรับเงิน ได้  

       - ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารอนุมัติโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการลาราชการได้ ที่นี่  

 


 
 
Copyright 2019 By The 9th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST9)
Chiang Mai, Thailand, October 2-4, 2019