สามารถดูกำหนดการประชุมล่าสุดและกำหนดการ การนำเสนอทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ได้แล้ว

 

Login

User:
Password:
Remember user
 
 ประชาสัมพันธ์     

   ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ดีเด่น    ดูได้ ที่นี่   
                  **  คณะทำงานจะจัดส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
 
   กำหนดการลงไฟล์สำหรับ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)        

              สามารถนำไฟล์สำหรับนำเสนอลงคอมพิวเตอร์ ณ โต๊ะบริการชั้น 2 หน้าห้องรับรอง รายละเอียดดังนี้

 

              วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
                             -  เวลา 16.00 - 18.00 น.                 

             วันที่ 2 ตุลาคม 2562
                             -  เวลา 08.00 - 08.30 น.  
                             -  เวลา 10.15 - 10.45 น.                                  
                             -  เวลา 16.40 - 17.40 น.  

             วันที่ 3 ตุลาคม 2562 
                             -  เวลา 08.00 - 08.30 น.                   

 

     กำหนดการติดโปสเตอร์สำหรับ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)   
            สามารถติดโปสเตอร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

             วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
                             -  เวลา 16.00 - 18.00 น.                 

             วันที่ 2 ตุลาคม 2562
                             -  เวลา 08.00 - 08.30 น.  
                             -  เวลา 10.15 - 10.45 น.                            
สามารถเก็บโปสเตอร์ได้ หลังจากการนำเสนอวันสุดท้าย วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 

   กำหนดการประชุมล่าสุด... สามารถเข้าดูได้ ที่นี่ หรือดาวน์โหลดได้ที่      

   กำหนดการ นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ดาวน์โหลดได้ที่    update 30/9/62
  กำหนดการ นำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) ดาวน์โหลดได้ที่    
update 30/9/62  
  กำหนดการ นำเสนอ Session : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายฯ ดาวน์โหลดได้ที่   update 30/9/62


ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าระบบเพื่อเลือกไซส์เสื้อสำหรับงานประชุมฯ ได้ที่

http://www.tst9.science.cmu.ac.th/signin.php

 The 9th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST9)

October 2-4, 2019 

Chiang Mai, Thailand


“An exciting Keynote Lecture by an honor guest from Nagaland,
a special place in India”

 

        Professor (Dr.) S.K.Chaturvedi  [ CV ]
Nagaland University, Lumami, India


Topic : "Diversity of pollinators and modes of pollination

in some indigenous orchids of North-east India with special emphasis
on the orchid taxa of Nagaland state"

 

      ประชาสัมพันธ์  


             - ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถ เข้าระบบ เพื่อระบุชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ในใบเสร็จรับเงิน ได้  
   
             - ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารอนุมัติโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการลาราชการได้ ที่นี่  
        
            
 - โปสเตอร์ที่ใช้ในการนำเสนอผลงานควรมีขนาด  80 cm. (width) x 120 cm (height).  

 

 


 


 


 
 
Copyright 2019 By The 9th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST9)
Chiang Mai, Thailand, October 2-4, 2019